domingo, 10 de mayo de 2009

Shot by an anonymous Eurodog.